disciplina в Английский

v. discipline, form

Пример Предложения

Faptul că activităţile acesteia sunt persecutate se datorează slăbiciunii clasei conducătoare care, temându-se pentru statutul ei, nu poate disciplina fundamentaliştii implicaţi în activităţi anti-democratice.
The fact that her activities are persecuted is due to the weakness of the ruling class which, fearful for its status, cannot discipline the fundamentalists involved in anti-democratic activities.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Primul dintre ele este că ştiinţa este o disciplină globală şi progresele pe care le putem împărtăşi conduc la creşterea volumului activităţii umane.
First among them is that science is a global discipline and advances we can share go towards increasing the sum total of human endeavour.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Circumstanţele excepţionale actuale trebuie considerate în contextul mai larg al unui angajament ferm de a reveni la o disciplină bugetară normală imediat ce economia va fi relansată.
The present exceptional circumstances have to be seen within the wider context of a firm commitment to bringing normal budgetary discipline back on track as soon as the economy recovers.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Deşi educaţia artistică este în prezent o disciplină obligatorie în multe sisteme de învăţământ, modelele de predare încă variază în mod considerabil de la un stat membru la altul.
Although artistic education is currently a compulsory subject in many educational systems, teaching models still vary considerably from one Member State to the next.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Ar trebui să adoptăm toate măsurile posibile în această privinţă şi ar trebui să cerem statelor să întărească disciplina.
We should take every possible measure in this regard, and should require the individual countries to enforce discipline.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
În cadrul dezbaterii referitoare la raportul privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară în ceea ce priveşte cadrul financiar multianual (2007-2013), aş dori să atrag atenţia asupra a trei aspecte.
In the debate on the report on budgetary discipline and sound financial management as regards the multiannual financial framework (2007-2013) I would like to draw attention to three matters.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Aşadar, disciplina bugetară revine parţial Parlamentului, care poate respinge cadrul financiar multianual.
Budgetary discipline, therefore, returns in part to Parliament, which can reject the multiannual financial framework.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Avem nevoie de investiţii majore în locuri de muncă, pregătire şi modificări ecologice - nu de un regim pentru economiile anorexice, prin disciplină bugetară.
What is needed is major investments in jobs, training and green change - not putting anorexic economies on a diet by means of budgetary discipline.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Nu dorim să trăim într-o Europă în care criza se rezolvă prin disciplină bugetară şi confruntare.
We do not want to live in a Europe in which the crisis is met with budgetary discipline and with confrontation.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!
Aspectul evidenţiat drept principala prioritate a preşedinţiei suedeze nu au fost locurile de muncă sau investiţiile, ci mai degrabă capacitatea statelor membre de a menţine disciplina bugetară.
What has been highlighted as the central issue for the Swedish Presidency is not jobs or investments, but rather the Member States' ability to maintain budgetary discipline.
pronunciation pronunciation pronunciation Сообщить об ошибке!dictionary extension
© dictionarist.com